MÜÜGI- ja TARNETINGIMUSED.

ÜLDSÄTTED

1.1. NAHAILU veebipood – internetiaadressil www.nahailu.ee opereeriv veebipood, mille omanikeks on Rovico Service ja Rovico OÜ (edaspidi ka Nahailu).

1.2. Klient – Nahailu veebipoes ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik.

1.3. Müüja – Nahailu veebipoes tooteid müüv ettevõte, mis vastutab toote kohaletoimetamise ja kvaliteedi eest.

1.4. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning ostu-müügi lepingus kokkulepitust. 

1.5. Müüjal on õigus mistahes ajal teha muudatusi E-poe teenustes ja ostu-müügi tingimustes. 

2. Ostutingimused

2.1. Ostutingimused kehtivad Nahailu veebipoe Kliendi, Nahailu veebipoes tegutseva Müüja (edaspidi Müüja) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

2.2. Ostutingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

2.3. Nahailu jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta, teavitamata muudatustest kolmandaid osapooli. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest.

2.4. Müüjal on õigus muuta veebipoes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindasid teavitamata sellest kolmandaid osapooli. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Kui Klient on edastanud tellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused, v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.5. Käesolevad ostutingimused on aluseks Nahailu veebipoe, Kliendi ja Müüja vaheliste õigussuhete reguleerimisel. Tellimust tehes, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja nõustub nendega.

2.6 Kõik hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kui müüja on tehingu sooritamise hetkel käibemaksukohuslane.

2.7. Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. 

2.8. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. 

3. Nahailu hinnakiri

3.1. Nahailu veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu kui müüja on tehingu sooritamise hetkel käibemaksukohuslane ja on kuvatud Eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.

3.2. Kauba kohaletoimetamise hinnad on tellimuse põhised ja sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist. Hinnad kuvatakse Kliedile tellimuse vormistamise käigus.su.

3.3. Nahailu jätab endale õiguse muuta veebipoes pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust. 

4. Kauba tellimine ja maksmine

4.1. Tellimus vormistatakse Kliendi poolt koostatud Ostukorvi põhjal.

4.2. Ostukorvi lisab Klient Nahailu veebipoes müüdavaid tooteid.

4.3. Ostukorvis saab Klient kustutada tooteid ja muuta nende koguseid.

4.4. Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Klienti veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ole tellimus vormistatud.

4.5. Tooted, mis on lisatud Ostukorvi, ei ole broneeritud Ostukorvi koostanud Kliendile s.t tooted on samal ajal müügis kolmandatele isikutele.

4.6. Tellimuse vormistamiseks peab Klient klikkima Ostukorvis olevale nupule “Vormista ost”. Seejärel määrab Klient arveldusandmed, tarneviisi ja tarneandmed. Klient veendub veelkord tellimuse korrektsuses, tutvub ja nõustub lepingutingimustega ning klikib nuppu “Vormista tellimus”.

4.7. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud. 

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Müüja paneb kauba teele kas makse laekumise päeval või järgneval kahel tööpäeval. 

5.2. Ostjale saadetakse kaubad vastavalt Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud transpordiviisile ja vastavalt kehtivatele hinnakirjadele. 

5.3. Müüja ei vastuta transporditeenuse pakkuja poolt põhjustatud viivituste pärast.

6. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

6.1. Klient saab tühistada tellimuse igal ajal enne Tellimuse “Postitatud” staatust. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vabas vormis teade e-posti aadressile info@Nahailu.ee. Sellisel juhul kannab Nahailu Kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamise teate kättesaamisest.

6.2. Kui tellimus on “Postitatud” staatuses, siis tellimust tühistada ei ole võimalik. Sellisel juhul peab Klient toimima kauba tagastamise reeglite järgi.

6.3. Nahailu'l on õigus tühistada tellimust ühepoolselt juhul, kui tellitav kaup on mingil põhjusel otsas või mõnel muul põhjusel pole tarnitav. Sellisel juhul võtab Müüja ühendust Kliendiga ja pakub alternatiivseid tooteid. Alternatiivsete toodete mitte sobimisel Kliendile, tagastab Nahailu kahe (2) päeva jooksul tellimuse eest tasutud raha Kliendi pangakontole. 

7. Kauba tagastamine

7.1. Eestis kehtivate seaduste alusel on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest. Taganemisavalduse edastamisel, tuleb Kliendil kaup tagastada.

7.2. Kauba tagastamine on lubatud üksnes siis, kui on säilinud arve tellimuse eest, toote pakend, toode ei ole rikutud ega kasutatud, määrdunud ega kulunud. Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Müüja.

7.3. Kauba tagastamisel tagastab Nahailu Kliendi pangaarvele tellimuse eest tasutud raha (s.h transport) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest kauplejani.

7.4. Kauba tagastamine Müüjale toimub Kliendi omakuludega ja Nahailu ei kompenseeri Kauba tagastamisega seonduvaid kulusid. Tagastamisega seonduvad kulud ei ületa 10 eurot.

7.5. Kauba vahetamise korral, tagastab Klient Müüjale kauba omakuludega.

7.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h kohaletoimetamine Nahailu.

7.7. Kui Klient otsustab kasutada taganemisõigust, siis on ta kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult ja seda rikkumata. Kui selgub, et toode on kahjustatud Kliendi süülise käitumise või mitteotstarbelise kasutamise tõttu, siis Nahailu on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemise Kliendile tagastamisele kuuluvast summast. 

8. Pretensiooni esitamine ja nõuetele mitte vastavate toodete tagastamine

8.1. Vastavalt kehtivale VÕS-le on Kliendil õigus esitada pretensiooni kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, kusjuures kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul on eelduseks, et see oli olemas toote ostmise hetkel. Defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja.

8.2. Kui toote defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist. Parandamise võimatuse või ebamõistlikkuse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist või raha tagastamist.

8.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral peab Klient 60 päeva jooksul saatma kaebuse e-maili aadressile info@Nahailu.ee, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel ilmnenud defekti kirjelduse võimalusel koos piltmaterjaliga, tellimuse number või arve number ja nõude suurus Müüja suhtes.

8.4. Kaebus peab olema esitatud hiljemalt 60 päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest, vastasel juhul kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist.

8.5. Müüja ei vastuta defektide eest, millised on põhjustatud Kliendi hoolimatuse ja mitteotstarbelise käitumise tõttu. Samuti ei vastuta Müüja toote loomuliku füüsilise kulumise eest, kui toodet on kasutatud tavapäraselt. 

9. Vääramatu jõud, vastutus ja muud tingimused

9.1. Nahailu, Müüja ja Klient vastutavad käesolevate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ulatuses ja juhtudel.

9.2. Osapooled ei vastuta teise osapoole ees ja tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks, mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud tegevuse põhjus ei ole kõnealuse osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.3. Nahailu ja Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, mis võib tekkida muutes käesolevaid tingimusi, hindasid, tarneaegasid jt tingimusi käesolevate tingimuste raames.

9.4. Nahailu kasutab Kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks ettenähtud korras.

9.5. Nahailu jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile uudiskirju, kui Klient on registreerimise käigus või kontohalduses avaldanud nimetatud soovi.

9.6. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient, Müüja ja Nahailu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.